De werking van de Cel Leerlingenbegeleiding
De cel leerlingenbegeleiding werkt multidisciplinair samen om het welbevinden van leerlingen op school (en dus indirect ook
dat van de leerkrachten) te verbeteren.
De cel probeert oplossingsgericht te werken aan probleemsituaties die o.a. via klassenraadverslagen aangekaart worden.
Het kader waarbinnen hun handelen zich situeert is terug te vinden in de visietekst Cel Leerlingenbegeleiding.

Elke week, op dinsdagmorgen, komt OV 3 aan bod. Om de 14-dagen wordt naast OV 3 ook OV 2 en 1 besproken.

De leden van de Cel Leerlingenbegeleiding en hun taken:
- De leerlingenbegeleiders

Het opnemen van gegevens over de leerlingen ten einde een beeldvorming te kunnen maken.
Informatie bezorgen over het probleemgedrag van bepaalde leerlingen.
Het ingaan op hulpvraag van een leerling of leerkracht.

Het behartigen van de problemen van de specifieke leerlingenpopulatie (OV2 – Centrum – hoofdgebouw)

- De verantwoordelijke leerlingensecretariaat
Opvolgen van de gewettigde en ongewettigde afwezigheden.
Geven van een wekelijks overzicht en de nodige info hieromtrent.
Aanbrengen van eerstelijnsinformatie betreffende leerlingen en hun ouders.


- De verpleegster
Feedback geven vanuit medische en/of sociale situaties.
Het opvolgen van dokterverslagen, medicatie, algemene hygiëne, thuissituaties…
Het wekelijks opmaken van het algemeen verslag van de vergadering van de cel.


- De maatschappelijk werker
Bij problematisch gedrag van leerlingen contacten leggen met externe diensten.
Bij langdurige afwezigheden de nodige diensten informeren en inschakelen volgens de uitgewerkte flowchart.
Plannen van huisbezoeken bij langdurige afwezigheden
Het opmaken van het verslag (afwezigheden en leerlingenbespreking)


- De schoolpsychologen

Aanmeldingsvragen verkennen en therapieën plannen.Overleg en feedback ivm leerlingen die therapie volgen op school.
Participatie aan denkproces omtrent leerlingen met specifieke problemen.
Feedback ivm externe contacten (ouders, psychiaters, psychologen, begeleiders,…)
Opstellen van ontwerp van protocol omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag op school

Opvolgen van klassenraden en feedback hieromtrent naar de cel, zowel voor OV1-2-3

- Het CLB
Via deelname aan de vergadering snel en efficiënt informatie verzamelen over problematische leerlingen en/of situaties.
Nota nemen van vragen van leerkrachten en/of klassenraden.
Feedback geven vanuit het CLB over de reeds opgenomen begeleidingen.
Schoolondersteuning bieden op vlak van beleid en organisatie tijdens de bespreking van de algemene punten.


- De adjunct-directeur
Plannen en voorzitten van vergaderingen van de cel coördineren van de werking van de cel.